a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Zarządzenie Dyrektora

...

Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 09.12.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z 4 września 2020 (Dz. U. z 17 września 2020 r. poz. 1604) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID19 (Dz. U. z 28 maja 2021 poz. 982), zarządzam, co następuje:

§1

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia u uczniów, zawiesza się na czas oznaczony od 09 grudnia 2021r do 10 grudnia 2021r prowadzenie zajęć w oddziale IBS /Branżowa Szkoła I Stopnia/ w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach

§2

W okresie czasowego zawieszenia działalności, o której mowa w §1zajęcia oraz inne zadania będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§3

Dostęp do zajęć, o których mowa w §2 nauczyciele przekazują uczniom poprzez e-dziennik.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz ogłoszone rodzicom i nauczycielom poprzez e-dziennik.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.12.2021r.

 

Zarządzenie Dyrektora 16.3 KB 10, 12, 2021 Pobierz 0