MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

...

MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

GWARANTUJEMY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ A PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ZATRUDNIENIE

Monter izolacji przemysłowych wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach, posługując się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i instrukcjami.

Zadania zawodowe:

- wykonywanie izolacji termicznych ciepłochronnych zbiorników, kotłów, elektrofiltrów w elektrowniach i ciepłowniach, urządzeń technologicznych, rurociągów, zaworów i kołnierzy w różnego typu zakładach przemysłowych;

- wykonywanie izolacji zimnochronnych rurociągów, zbiorników i urządzeń do przechowywania i transportu gazów, w szczególności w rafineriach, zakładach chemicznych, na platformach wiertniczych i w przemyśle spożywczym;

- wykonywanie izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych wentylatorów przemysłowych, turbin i innych urządzeń przemysłowych, stanowiących źródło hałasu;

- wykonywanie izolacji ogniochronnych zabezpieczających różne obiekty i instalacje przemysłowe przed ogniem, w szczególności na platformach wiertniczych i w rafineriach;

- wykonywanie izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków: izolacji termicznych i przeciwroszeniowych instalacji c.o. i ciepłej wody, izolacji akustycznych i ogniochronnych instalacji wentylacji, izolacji zimnochronnej i przeciwroszeniowej instalacji klimatyzacji;

- wykonywanie robót towarzyszących, takich jak: wykonywanie i montaż płaszcza ochronnego dla izolacji, wykonywanie i montaż konstrukcji wsporczej dla izolacji i płaszcza ochronnego;

- sporządzanie szkiców roboczych i rysunków izometrycznych wykonywanych izolacji przemysłowych;

- wykonywanie pomiarów z natury i szkiców inwentaryzacyjnych;

- organizowanie, użytkowanie i likwidowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, przepisami ochrony przeciwpożarowej;

- zamawianie materiałów do robót izolacyjnych i towarzyszących, ich transportowanie i składowanie;

- konserwowanie narzędzi i sprzętu do ręcznego i mechanicznego wykonywania robót izolacyjnych;

- wykonywanie towarzyszących prostych prac blacharskich i antykorozyjnych w zakresie związanym z montażem izolacji przemysłowej,

- ocenianie jakości wykonanej pracy i bieżące usuwanie dostrzeżonych usterek;

- wykonywanie konserwacji, remontu i naprawy oraz demontażu starej izolacji.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- nadzorowanie innych pracowników;

- wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót;

- dokonywanie rozliczeń materiałowych;

- sporządzanie kalkulacji kosztów