a

a

DYSKOTEKA SZKOLNA

...

 

 

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w RYGLICACH

1. Dyskoteka organizowana jest w budynku ZSP w Ryglicach.

2. Dyskoteki szkolne odbywają się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

3. Informacja o dyskotece (miejscu i czasie) będzie ogłaszana nie później niż tydzień przed zaplanowanym terminem.

4. Dyskoteki szkolne będą się odbywać w godzinach od 18.00 do 21.30 Podane godziny trwania dyskotek mogą być modyfikowane przez dyrektora szkoły.

5. O zamiarze zorganizowania dyskoteki szkolnej dyrektor szkoły zawiadamia z odpowiednim wyprzedzeniem Komendę Policji w Ryglicach podając termin, miejsce i czas zabawy.

6. Dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę z ważnych przyczyny (np. żałoba narodowa, zagrożenie bezpieczeństwa itp.)

7. Na dyskoteki szkolne nie są wpuszczane osoby spoza szkoły, dotyczy to również absolwentów ZSP w Ryglicach.

8. Uczeń ma obowiązek dostarczyć zgodę opiekunom Samorządu Uczniowskiego najpóźniej na 2 dni przed planowaną dyskoteką. Na podstawie zebranych deklaracji opiekunowie Samorządu Uczniowskiego sporządzają listę uczniów mogących wziąć udział w dyskotece. Lista uczestników musi zawierać kontakt do rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

9. Pół godziny po rozpoczęciu dyskoteki spóźnieni uczniowie nie zostaną wpuszczeni na zabawę.

10. Wyrażenie zgody na udział w zabawie stanowi jednocześnie deklarację zapoznania się z regulaminem dyskotek oraz zgodę na samodzielne opuszczenie dyskoteki po zakończeniu zabawy.

11. Uczeń może opuścić dyskotekę przed jej zakończeniem na podstawie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów przekazaną opiekunom dyskoteki.

12. Uczeń, który opuści dyskotekę w trakcie jej trwania nie może już na nią powrócić.

13. Za bezpieczeństwo w drodze na dyskotekę i po jej zakończeniu odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

14. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu).

15. Nauczyciel sprawujący opiekę zobowiązany jest do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu dyskoteki oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów.

16. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy. Niedozwolone jest:

a) wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia,

b) bieganie po korytarzach i schodach,

c) otwieranie i wychylanie się przez okna budynku, wchodzenie/wychodzenie przez okna,

d) stosowanie agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.),

e) siadanie na schodach, półpiętrach blokując swobodne poruszanie się innych uczestników imprezy,

f) śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu,

g) noszenie przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów,

h) publiczne i ostentacyjne manifestowanie uczuć,

i) przebywanie w szatni bez uzasadnionej potrzeby,

j) podejmowanie innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu uczestników dyskoteki lub stwarzające zagrożenie dla budynku, w którym się odbywa.

17. Niewłaściwe zachowanie ucznia w trakcie dyskoteki podlega karom określonym w Statucie Szkoły.

18. W czasie dyskoteki obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających i psychoaktywnych, oraz wnoszenia ww. środków do budynku, w którym odbywa się zabawa.

19. Złamanie zakazu może spowodować przerwanie dyskoteki. W przypadku zaistnienia ww. sytuacji uczniowie i/lub opiekunowie informują rodziców/prawnych opiekunów o wcześniejszym zakończeniu imprezy. Opiekunowie pełnią opiekę nad młodzieżą do czasu opuszczenia przez uczniów lokalu.

20. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu odbierają osobiście rodzice/prawni opiekunowie.

21. W przypadku podejrzenia o posiadanie przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie dyrektora szkoły, wychowawcę, rodziców i policję.

22. Straty materialne wynikłe podczas dyskotek pokrywane są przez rodziców/opiekunów prawnych sprawców zdarzenia.

23. Pracownicy obsługi oraz uczniowie organizujący dyskotekę wraz z opiekunem są odpowiedzialni za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia.

24. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z niniejszym regulaminem.

 

Regulamin dyskoteki i zgoda 14.12 KB 13, 11, 2023 Pobierz