a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Pedagog

Pedagog specjalny Anna Iwaniec

Poniedziałek: 13.30-15.00

Wtorek 7.30-10.30, 14. 15-15.15

Środa 13.30-14.30

Czwartek 12.30-14.30

Piątek 12.30-14.00

Pedagog Katarzyna Galas - Wolska

Poniedziałek 7.50-13.20

Wtorek 10.30-13.00

Środa 9.00-14.00

Czwartek 7.50-12.50

Piątek 8.00-12.00

 

Pedagog szkolny przyjmuje w pokoju nr 17 A

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

- jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie
- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
- chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
- przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

PAMIĘTAJ! NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM. PRZYJDŹ! POSTARAM SIĘ POMÓC.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

- niepokoi Cię zachowanie dziecka
- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
- masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
- potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
- masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
- szukasz pomocy

Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

- pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
- określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
- organizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy;
- udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
- koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;
- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
- współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
- prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;
- doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Podstawy prawne dotyczące działalności pedagoga szkolnego:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 SIERPNIA 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.